SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kronika

Dňa 2. decembra 2006 sa konali komunálne voľby do orgánov samosprávy. Počet osôb zapísaných v zozname voličov bolo 547, z ktorých sa zúčastnilo na voľbách 455 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov bolo 439 ks.

Kandidáti za starostu:

 1.  Ottó Szvetlík, nezávislý kandidát, počet hlasov: 168

 2.  Ing. Hubač Alexander, nezávislý kandidát, počet hlasov: 271

Kandidáti za poslancov:

1.  František Árendás, nezávislý kandidát, počet hlasov: 192

2. Karol Bartal, nezávislý kandidát, počet hlasov: 159

3. Róbert Bernáth, nezávislý kandidát, počet hlasov: 88

4. Karol Bogyó, SMER-SDĽ, počet hlasov: 115

5. Imrich Bréda, SMER-SDĽ, počet hlasov: 126

6. Štefan Bréda, nezávislý kandidát, počet hlasov: 98

7. Štefan Csókás, SMER-SDĽ, počet hlasov: 151

8. Ladislav Čepec, nezávislý kandidát, počet hlasov: 157

9. Štefan Dániel, SMK-MKP, počet hlasov: 115

10. Helena Dávidová, SMK-MKP, počet hlasov: 214

11. Tibor Hubač, nezávislý kandidát, počet hlasov: 126

12. Attila Hutura, nezávislý kandidát, počet hlasov: 62

13. Patrik Lehotkai, nezávislý kandidát, počet hlasov: 94

14. Štefan Mocsi, nezávislý kandidát, počet hlasov: 215

15. Erika Pásztorová, SMER-SDĽ, počet hlasov: 176

16. Jozef Rákóczi, SMK-MKP, počet hlasov: 169

17. Mikuláš Szűcs, nezávislý kandidát, počet hlasov: 138

18. Ondrej Varga, nezávislý kandidát, počet hlasov: 98

Dňa 29. decembra 2006 sa konala ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva,  vedením obce sa na volebné obdobie 2007 – 2010 stalo:

starosta obce: Ing. Hubač Alexander

poslanci: Štefan Mocsi, Helena Dávidová, František Árendás,Erika Pásztorová, Jozef Rákóczi, Karol Bartal, Ladislav Čepec.

2007

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

V roku 2007 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 7 krát, a to dňa 14. 02. 2007, 02. 05. 2007, 28. 06. 2007, 07. 09. 2007, 19. 09. 2007. 21. 09. 2007 a  14. 12. 2007. Plnenie rozpočtu za rok 2007 bolo nasledovné: celkové príjmy boli 7.826.000,00 Sk a celkové výdavky činili 7.185.000,00 Sk.

Na základe petície boli v mesiaci marec vyrubené topoľové stromy pri futbalovom ihrisku.

Bola kolaudovaná budova ZŠ s MŠ, prestavba bola zahájená ešte v roku 2006, keď sa rozhodlo premiestniť triedy základnej školy do novšej budovy materskej školy a tým ušporiť na prevádzkových nákladoch. Celková investícia činila 229.000,00 Sk.

Spoločnosti Pigagro, s. r. o. po kontrole stavebného úradu a rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Nitre bola vyrubená pokuta vo výške 3 mil. Sk.

Na futbalovom ihrisku sa zrealizovala prístavba šatne rozhodcu, bufetu a sociálnych zariadení  za 148.627,00 Sk.

Kúpil sa osobný automobil Škoda Fabia 1,2 za obstarávaciu cenu 307.000,00 Sk.

Vstup obce do združenia „Mikroregió Burda – Ipeľská pahorkatina“.

Vstup do združenia „Dvory a okolie“ dňa 7. 9. 2007.

Vianočný darček pre obyvateľov obce: nákupné poukážky v hodnote 100,00 Sk pre občanov.

V zmysle metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol vyplatený jednorázový príspevok pri kúpe rodinného domu v obci vo výške 20.000,00 Sk 1x a finančných príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 10.000,00 Sk pre 4 rodiny.

Finančná dotácia na činnosť neziskových organizácii v roku 2007 bolo poskytnutých 349.000,00 Sk a 59.000,00 Sk bolo poskytnutých a kostol.

MATRIKA

Počet obyvateľov k 31. 12. 2007: 645

Narodenie: chlapci 5, dievčatá 3

Úmrtie: muži 9, ženy 7

Prisťahovalo sa: muži 6, ženy 4

Odsťahovalo sa: muži 2, ženy 4

Počet sobášov: 2

NEZAMESTNANOSŤ

V rámci národného projektu č. V – Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi sa podpísala Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 26/§ 52/2007/NP V. Nenávratný finančný príspevok sa skladal z príspevku zo štátneho rozpočtu a z príspevku Európskeho sociálneho fondu. Predmetom dohody bola poskytnutie príspevku Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb. Dohoda sa uzavrela na dobu od 15. 01. 2007 do 31. 05. 2007, neskôr sa predĺžila do 31. 01. 2008, projektu sa zúčastnilo 22 uchádzačov o zamestnanie.

Počet UoZ k 31. 12. 2007: 38, z toho ženy: 23. Miera evidovanej nezamestnanosti za okres Nové Zámky: 7,13%.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2007/08 navštevovalo základnú školu: 15 žiakov a materskú školu: 14 detí.

Pedagogický zbor a zamestnanci ZŠ s MŠ s VJM Bruty:

Riaditeľka a učiteľka ZŠ: Mgr. Hajnalka Kottra

Zástup. riaditeľa a učiteľka MŠ: Katarína Trencsíková

Učiteľka ZŠ: Hortenzia Mészáros

Učiteľka MŠ: Barbora Bartosová

Vychovávateľka v ŠKD: Mgr. Silvia Morvaiová

Vedúca kuchyne: Valéria Árvová

Kuchárka: Alžbeta Bartalová

Upratovačka: Mária Rákócziová

KULTÚRA

Klub Nová Žena – Barti Új Nő Klub:

Dňa 10. februára 2007 sa uskutočnil 3. fašiangový ples, tanečnú zábavu nám otvoril tanečný pár Bianka a Denis.

V dňoch 11. – 16. novembra sa usporiadala výstava pod názvom „Šikovné ruky v Brutoch“. V miestnom kultúrnom dome malo možnosť obyvateľstvo si pozrieť ručné práce miestnych žien.

Deň obce 28. 7. 2007

Podujatia miestnej organizácie Csemadok:

24. 2. 2007 – Bíbic névadó ünnepség

2. 6. 2007 – Deň detí „Csodaország visszavár“

30. 9. 2007 – Oberačková slávnosť „A nagy barti hegyen szüretelnek...“

CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI

Krsty: 3

Sobáše: 2

Pohreby: 14

Hody 16. 09. 2007

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

V roku 2008 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 7 krát (16. 01. 2008, 13. 03. 2008, 22. 05. 2008, 12. 08. 2008, 15. 10. 2008, 01. 12. 2008, 12. 12. 2008. Stav hospodárenia za rok 2008 bol: celkové príjmy boli 10.737.00,00 Sk a celkové výdavky činili 9.023.000,00 Sk.

Spoločnosť PIGAGRO, s. r. o.  dňa 11. marca 2008 vyplatila pokutu vo výške 3 mil. Sk.

Na zasadnutí dňa 13. marca 2008 sa do funkcie zástupcu starostu vymenoval poslanec Karol Bartal, svoju činnosť začal vykonávať od 1. apríla 2008.

Občianka obce Mária Brédová, nar. 1922 poskytla peňažný dar vo výške 100.000,00 Sk na obnovenie sochy Sv. Jána. Z rozpočtu obce sa obnovili ešte dve sochy, a to socha sv. Vendela a socha sv. Trojici (140.000,00 Sk).

Poslanci schválili niekoľko investícií: výstavbu parkoviska – trhoviska (756.405,00 Sk), opravili sa miestne cesty (505.000,00 Sk), vykonala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia (78.000 Sk), obnovil sa plot cintorína (87.000,00 Sk) a obstaral sa malý traktor s kosačkou v hodnote 122.000,00 Sk.

Vypracoval sa projekt na stavbu „Bruty – Prestavba polyfunkčnej budovy“, ktorá bude financovaná z operačného programu „Modernizácia obce podporovaná zo skupiny dotačných opatrení č. 3.4 obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013“. Projekt vypracovala spoločnosť KOODIS, s. r. o. so sídlom v Šali.

V obecnom podniku EURO OPP Bruty, s. r. o. sa rozšíril vozový park o pracovný stroj MANITU, o traktor John Deer 6930 a o kombajn zn. Laverda.

Finančná dotácia na činnosť neziskových organizácií v roku 2008 bola poskytnutá vo výške 387.000,00 Sk.

V zmysle metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol vyplatený jednorázový príspevok pri kúpe rodinného domu v obci vo výške 20.000,00 Sk 5-krát a finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 10.000,00 Sk pre 6 rodín.

MATRIKA

Počet obyvateľov k 31. 12. 2008: 632

Narodenie: chlapci 3, dievčatá 1

Úmrtie: muži 6, ženy 12

Prisťahovalo sa: muži 13, ženy 5

Odsťahovalo sa: muži 9, ženy 8

Počet sobášov: 4

NEZAMESTNANOSŤ

Aj v tomto roku bola podpísaná Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 23/§ 52/2008  na dobu od 01. 02. – 14. 05. 2008, zúčastnilo sa 9 uchádzačov o zamestnanie.

Zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 133/§ 52/2007/ŠR bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok na dobu od 15. 05. 2008 do 31. 10. 2008, projektu sa zúčastnilo 22 UoZ.

Počet UoZ k 31. 12. 2008: 47, z toho ženy: 28, miera evidovanej nezamestnanosti za okres Nové Zámky: 7,45 %.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2008/09 navštevovalo základnú školu: 13 žiakov

a materskú školu: 15 detí.

V tomto roku nastali veľké zmeny v personálnej agende, odišla pani učiteľka Hortenzia Mészáros, p. Silvia Morvaiová a výpoveď dala aj riaditeľka Hajnalka Kottra, preto cez letné prázdniny prebehlo výberové konanie na post riaditeľky ZŠ s MŠ s VJM Bruty. Nakoľko sa v prvom kole nerozhodlo, kto bude riaditeľom, vedením školy sa poverila p. Valéria Kováts, ktorá neskôr vyhrala 2. kolo výberového konania a od 17. 12. 2008 bola vymenovaná za riaditeľku ZŠ s MŠ.

Zástup. riaditeľa a učiteľka MŠ: Katarína Trencsíková

Učiteľka ZŠ: PaedDr. Valéria Kováts

Učiteľka MŠ: Katalin (Bári) Hubač, od októbra 2008 Bc. Lilla Vinczeová

Vychovávateľka v ŠKD: Barbora Bartosová

Vedúca kuchyne: Valéria Árvová

Kuchárka: Alžbeta Bartalová

Upratovačka: Mária Rákócziová

KULTÚRA

Deň obce 19. 07. 2008

6. decembra 2008 sa uskutočnilo podujatie „Čakanie na Mikuláša“, z rozpočtu obce sa pripravilo 65 balíčkov, o zábavu sa postarali herci z Komárna. Večer sa na divadelnom predstavení „Csárdáskirálynő“ v Komárne zúčastnilo 43 obyvateľov obce.

Klub Nová Žena – Barti Új Nő Klub:

26. 1. 2008 – 4. fašiangový ples

Csemadok ZO

7. 6. 2008 – Deň detí „Csodaország titkai“

20. 9. 2008 – Oberačková slávnosť „A nagy barti hegyen szüretelnek“

CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI

Krsty: 3

Sobáše: 2

Pohreby: 17

Hody: 14. 09. 2008

VEREJNÝ ŽIVOT V OBCI

Slovensko a euro

Slovensko prijalo spoločnú európsku menu 1. januára 2009. Rada ministrov financií stanovila konverzný kurz slovenskej koruny voči euru na 30,126. Duálny obeh bol od 1. do 16. januára 2009. Výmena meny mal negatívny dopad aj na obyvateľov našej obce, hlavne na starších ľudí. Znovu sme si museli zvyknúť na mince - centy, ľudia mali pocit, že peniaze nemajú hodnotu.

V roku 2009 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 8 krát (27. 02. 2009, 07. 05. 2009, 08. 09. 2009, 16. 10. 2009, 30. 10. 2009, 12. 11. 2009, 30. 11. 2009, 15. 12. 2009. Celkové príjmy v roku 2009 boli 282.636,00 € a celkové výdavky 219.511,00 €.

Dňa 21. marca 2009 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky, vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 521, z toho počet platných hlasov bol: 262

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

  1. Bollová Dagmar PaedDr. ......................................................... 5
  2. Gašparovič Ivan doc., JUDRr., CSc. ....................................... 24
  3. Martináková Zuzana ................................................................ 6
  4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. ............................................. -
  5. Mikloško František RNDr. ........................................................ -
  6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. ............................................ 226
  7. Sidor Milan PhDr., CSc. ........................................................... 1

Dňa 4. apríla 2009 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky, vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 521, z toho počet platných hlasov bol: 339.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

Gašparovič Ivan doc., JUDRr., CSc. ....................................... 30

Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. ............................................ 309

Dňa 6. júna 2009 sa konali voľby do Európskeho parlamentu, vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 525. Počet platných hlasov: 200 z 208 odovzdaných obálok.

Hlasovanie obyvateľov:

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ......................................... 1

Sloboda a Solidarita ........................................................................................... -

SMER – sociálna demokracia ............................................................................ 12

Strana zelených ................................................................................................. -

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana ................. -

Demokratická strana .......................................................................................... -

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity ........................................................... -

Agrárna strana vidieka ....................................................................................... -

Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana ........... -

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja ......................................... 187

Komunistická strana Slovenska ......................................................................... -

Rómska iniciatíva Slovenska ............................................................................. -

Slovenská národná strana ................................................................................. -

Liga, občiansko-liberálna strana ........................................................................ -

Strana demokratickej ľavice .............................................................................. -

Slobodné Fórum ................................................................................................ -

Kresťanskodemokratické hnutie ........................................................................ -

Nezhody okolo futbalového ihriska nastali po podaní žiadosti obyvateľky A. M. o vysporiadanie pozemku pod futbalovým ihriskom. Po vyhotovení geometrického plánu a výmery parcely sa poslanci s predávajúcou nezhodli, nakoľko žiadala priveľkú cenu. Preto obecné zastupiteľstvo predaj jednohlasne odmietlo.

Za hlavného kontrolóra obce dňa 30. októbra 2009 bola zvolená pani Silvia Cagalová. Svoju funkciu začala 1. novembra 2009.

Dňa 14. novembra 2009 sa konali voľby do orgánov samosprávneho kraja, vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov: 528, z toho bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov.

Vo voľbách poslancov do nitrianskeho samosprávneho kraja v našej obci vyhrali: p. László Fekete Ing. (MKP) z počtom hlasov 110, p. Imrich Hugyivár, MUDr. (MKP) z počtom hlasov 88, p. Flórián Jávorka, Ing. (MKP) z počtom hlasov 70, Ladislav Magát (Most – Híd, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana) z počtom hlasov 57, p. Július Kamanca, Ing. (Most – Híd, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana) a p. Andrea Vitkóová, JUDr. (Most – Híd, Slobodné Fórum, LIGA, občiansko-liberálna strana, Strana zelených, Občianska konzervatívna strana).

V roku 2009 boli tieto investície: oprava starého kultúrneho domu (4.080,00 €), výmena okien na obecnom úrade, obnovenie sociálnych zariadení, zabudovanie kuchyne kultúrneho domu a prístavba bezbariérového vstupu do kultúrneho domu (44.953,00 €), nové detské ihrisko pri materskej škole (4.686,00 €).

31. marca 2009 sa podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok do Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá vola schválená vo výške 209.677,49 €. Na základe výsledku verejného obstarávania sa do práce pustili robotníci levickej spoločnosti PRIEMSTAV LEVICE, s. r. o. Dotácia sa čerpala na rekonštrukciu bývalého kultúrneho domu.

Finančná dotácia na činnosť neziskových organizácií v roku 2009 bola poskytnutá vo výške 9488,00 € a príspevok na kostol činil 2490,00 €.

V zmysle metodiky poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol vyplatený jednorázový príspevok pri kúpe rodinného domu v obci vo výške 20.000,00 Sk 1x a finančných príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 10.000,00 Sk pre 8 rodiny.

Obyvatelia obce s trvalým pobytom v Brutoch ako vianočný darček obdržali nákupné poukážky v hodnote 3,50 €.

MATRIKA

Počet obyvateľov k 31. 12. 2009: 612

Narodenie: chlapci 6, dievčatá 2

Úmrtie: muži 9, ženy 8

Prisťahovalo sa: muži 1, ženy 9

Odsťahovalo sa: muži 4, ženy 17

Počet sobášov: 3

NEZAMESTNANOSŤ

Na aktivačnej činnosti podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zúčastnilo 5 UoZ (Dohoda č. 13/§52/2009/NP V-2  na dobu od 01. 05. – 31. 10. 2009).

Dohodu o vykonaní menších obecných služieb organizovaných obcou podpísalo 13 UoZ, obyvatelia sa na práce prihlásili dobrovoľne, aby lepšili život, životné prostredie a sociálne podmienky obyvateľov obce.

Počet UoZ k 31. 12. 2009: 80, z toho ženy: 37, miera nezamestnanosti v okrese Nové Zámky: 12,71 %.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 2009/10 navštevovalo základnú školu: 8 žiakov

a materskú školu: 13 detí.

KULTÚRA

Deň dôchodcov 22. februára 2009, o zábavu sa postarali umelci z Komárna, večera, hrnček s názvom Bruty.

Csemadok ZO Bruty:

31. 1. 2009 – IV. Népviseletes batyubál

13. 6. 2009 – Deň detí „Csodaország“

19. 9. 2009 – „A nagy barti hegyen szüretelnek“

29. 11. 2009 – oslava – pripomenutie 60. výročia vzniku ZO Csemadok

Klub Nová Žena – Barti Új Nő Klub:

5. fašiangový ples sa uskutočnil vo februári 2009

Deň obce 8. 8. 2009