MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Képviselő-testület

A helyi képviselő-testület a község képviselő-testületi tagokból álló képviseleti testülete, akiket a község lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg.

A helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető kérdésekről, a következők tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe:

 • a község vagyonával való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb ügyletek jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése
 • a község költségvetésének és a költségvetés módosításnak jóváhagyása, a költségvetés teljesítésének ellenőrzése és a község zárszámadásának elfogadása
 • a község vagy a községrész területfejlesztési tervének jóváhagyása és a község életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepció jóváhagyása
 • a helyi adó vagy helyi illeték bevezetéséről vagy megszüntetéséről való döntés
 • a helyi adó vagy a helyi illeték és a nyilvános gyűjtés mibenlétének meghatározása, illetve a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés
 • a község életének és fejlesztésének legfontosabb kérdéseiről tartandó helyi referendum kihirdetése és a községi lakossággyűlés összehívása
 • rendeletekről való határozathozatal,
 • a községi hivatal szervezetének meghatározása a polgármester valamint a főellenőr fizetésének meghatározása
 • jóváhagyja a községi hivatal alkalmazottainak jövedelmezési szabályzatát valamint egyéb előírásokat (tárgyalási szabályzatot, munkarendet, szervezeti szabályzatot és hasonlóakat)
 • a község községi cégeink, költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése és ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése
 • a község eszközeinek és tevékenységeinek összevonásának jóváhagyása és az egyesületekben való részvétel jóváhagyása, valamint a közös regionális vagy célalapok létrehozásának jóváhagyása,
 • a község önkormányzati tevékenységének gyakorlásához szükséges szervek alapítása, illetve ezek munkakörének meghatározása
 • a község tiszteletbeli polgári címének, a község kitüntetéseinek és díjainak adományozása

Képviselő - testületi tagok:

 • Árva Róbert
 • Bartal Károly
 • Bartal Kristóf
 • Bartal Tímea, Mgr.
 • Szurdi Loránt, Mgr.

Bizottságok:

A helyi képviselő-testület saját, állandó vagy ideiglenes javaslattévő, végrehajtó és ellenőrző szervként, bizottságokat hozhat létre. A bizottságok képviselő-testületi tagokból és a helyi képviselő-testület által választott egyéb személyekből áll. A bizottságok összetételét és feladatkörét a helyi képviselő-testület határozza meg.

Fejlesztési, Propagációs, Beruházási, Költségvetési és Vagyonkezelési Bizottság

 • Szurdi Loránt, Mgr.– elnök
 • Árva Róbert, Bartal Károly, Bartal Kristóf, Bartal Tímea, Mgr.

Építkezési, Közrendészeti, Természet-, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 • Mocsi Štefan – elnök

Kulturális, Szociálisügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 • Bacsó Peter, RNDr., PhD. - elnök

A község főellenőre

A főellenőr a község alkalmazottja, és ha a jelen törvény nem rendelkezik másként.  A főellenőr a helyi képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem folytathat vállalkozási- vagy más keresőtevékenységet, és nem lehet vállalkozási tevékenységet folytató jogi személyek irányító-, ellenőrző- vagy felügyelő szervének tagja.  Ellenőrzési tevékenységét függetlenül és pártatlanul végzi, összhangban az ellenőrzési tevékenység végzésére vonatkozó alapvető szabályokkal. Ellenőrző tevékenység alatt az alábbiakat kell érteni:

 • a község vagyonával és vagyoni értékű jogaival, illetve a külön jogszabályok szerint a község használatában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés törvényességének, eredményességének, gazdaságosságának és hatékonyságának ellenőrzése
 • a község bevételeinek, kiadásainak és pénzügyi műveleteinek ellenőrzése
 • a panaszok és petíciók elintézésnek ellenőrzése
 • az általános érvényű jogszabályok betartásának ellenőrzése beleértve a község rendeletei betartásának ellenőrzését is
 • a helyi képviselő-testületi határozatok végrehajtásának ellenőrzése
 • a községi belső előírások teljesítésének ellenőrzése és a külön jogszabályok szerinti további feladatok teljesítésének ellenőrzése

A főellenőr feladatai:

 • ellenőrző tevékenységet folytat
 • a helyi képviselő-testületnek hathavonként egyszer az ellenőrző tevékenység tervére vonatkozó javaslatot terjeszt elő, amelyet legkésőbb a helyi képviselőtestületben való tárgyalást megelőző 15. napon a községben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni
 • szakmai véleményt dolgoz ki a község költségvetési javaslatához és a község zárszámadási javaslatához ezek helyi képviselő-testület általi jóváhagyása előtt
 • a helyi képviselő-testület legközelebbi ülésén az ellenőrzés eredményeiről szóló jelentést nyújt be közvetlenül a helyi képviselő-testületnek
 • a helyi képviselő-testületnek legalább évenként egyszer az ellenőrző tevékenységről szóló jelentést nyújt be, mégpedig a naptári év végét követő 60 napon belül
 • együttműködik az állami szervekkel az állami (központi) költségvetésből vagy az Európai Unió strukturális alapjaiból a községnek juttatott eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben,
 • panaszokat intéz, ha erről külön törvény rendelkezik
 • köteles ellenőrzést folytatni, ha erre a helyi képviselő-testület kéri
 • ellátja a külön törvény szerinti egyéb feladatokat

 A főellenőr tanácskozási joggal részt vesz a helyi képviselő-testület és a községi tanács ülésein; a főellenőr részt vehet a helyi képviselő-testület által létrehozott bizottságok ülésein is, ellenőrző tevékenysége terjedelemében jogosult betekinteni az okiratokba és egyéb iratokba.

Leszkó Ildikó, főellenőr